bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

Aanstelling van een bouwteam voor de herbestemming van een aantal gemeentelijke gebouwen, Schoten

THV bureau voor architectuur & planning en Wollaert+Partners architecten

De opdracht bestaat uit twee deelopdrachten: Deelopdracht 1. Het opstellen van een volumestudie en Deelopdracht 2. Volledige ontwerpopdracht voor herbestemming en herinrichting van de te herbestemmen gebouwen.

Ze heeft finaal als doel enkele gemeentelijke gebouwen (Gelmelenhof, Marktgebouwen en Gelmelenstraat 1) te herbestemmen voor de huisvesting van een aantal culturele programma waaronder: de Academie voor Beeldende Kunst (alle afdelingen), de Academie Voor Muziek, Woord en Dans (afdeling dans), theaterzaal, cultureel polyvalente ruimtes, evenementen- en tentoonstellingsruimtes, …

 

Momenteel wordt het eindrapport opgemaakt voor deelopdracht 1 Volumestudie.

 

Het opstellen van een volumestudie gebeurt aan de hand van  aan de hand van de behoeften van de verschillende diensten die in de te herbestemmen gebouwen dienen ondergebracht te worden. In de volumestudie wordt tevens rekening gehouden met de bestaande volumes van de gebouwen van de gemeentelijke academie voor muziek woord en dans. De volumestudie geeft als resultaat de verkenning van de mogelijkheden die er zijn om de bestaande gebouwen en de te realiseren programma’s met elkaar te matchen binnen een brede ruimtelijke visie en de ruimtelijke mogelijkheden. Hierbij wordt er naast oppervlakte gekeken naar lichtinval, uitzicht, relaties, … Dit alles wordt gekaderd binnen de geldende regelgeving, in acht  te nemen restricties en het ambitieniveau van de bouwheer.

 

De bestaande gebouwen werden grondig geïnventariseerd en de plannen gedigitaliseerd. De programmaopmaak gebeurde in eerste instantie op basis van de aangereikte informatie door de gemeente Schoten. Ze werd aangevuld en verfijnd na een ruime bevraging van de verschillende (culturele) actoren en een toetsing aan de geldende regelgeving en de voorschriften van de subsidiërende instanties. In overleg met de verschillende gemeentelijke diensten en de hoofdactoren werd het programma verder gedetailleerd en voorlopig gefinaliseerd.

 

Er werd doorheen het traject van deze volumestudie steeds door middel van ontwerpend onderzoek een onmiddellijke link gemaakt met de mogelijkheden om het te realiseren programma te matchen binnen de gebouwen die deel uitmaken van deze opdracht. Zodoende krijgen alle partijen goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen binnen deze gebouwen. Door middel van de aangereikte opties bieden we het bestuur voldoende inzicht in de mogelijkheden en de belangrijkste te nemen beslissingen aangaande deze herbestemming.

opdrachtgever
Gemeente Schoten

projectleider
ir. Frank Meuwissen

contact
An Adriaenssens, vrijetijds- en cultuurbeleidscoƶrdinator