bureau voor architectuur & planning, bv bvba

ibokb

Behoeftestudie P.I. St.-Godelieve, Antwerpen

Provinciale Middenschool en¨Provinciaal Instituut Sint-Godelieve.

Analyse en behoeftestudie.

Het betreft een studie die de ruimtebehoefte van de scholengroep Sint-Godelieve (secundair onderwijs) in kaart moest brengen en een eerste aanzet naar ruimtelijke oplossingen formuleren. De school is verspreid over drie locaties in Antwerpen (Brialmontlei en Jacob Jordaensstraat) en Deurne (Rivierenhof). De directe aanleiding voor de studie is het plaatsgebrek om de richting “Lichamelijke Opvoeding en Sport” binnen de eigen schoolgebouwen les te geven, daarnaast is heeft de scholengroep te kampen met chronische overbevolking van de klaslokalen.

De bestaande toestand werd grondig geanalyseerd en alle lokalen gecontroleerd inzake bruikbaarheid (locatie in het gebouw, oppervlakte, vorm) en toestand (bouwfysisch, bouwtechnisch).

Er werd een interactief rekenmodel ontwikkeld waarmee de knelpunten bloot gelegd konden worden. Dit rekenmodel houdt o.a. rekening met volgende elementen:

  • Lessentabel van alle studiejaren en –richtingen: in totaal 96 klasgroepen met alles samen 1520 vakken.
  • De verschillende vakken: soms worden vakken parallel gegeven en aan leerlingen van verschillende klasgroepen. Indien mogelijk worden deze gegroepeerd.
  • Leslokalen: specifieke vakken vergen specifieke lokalen met eigen mogelijkheden en ruimtebehoefte (sportzaal, mode-atelier, scheikundelabo, verzorgingsklas, …)
  • Manier van lesgeven: afhankelijk van de leeftijd en de studierichting wordt meer tijd vrijgemaakt voor zelfstudie in een zgn. “open leercentrum” met een eigen ruimtebehoefte.
  • De verwachte en gewenste groei: bepaalde studierichtingen (grafiek, wetenschappen) worden gepromoot, de groei wordt waar nodig beperkt om kwalitatief onderwijs te kunnen verzekeren.
  • Verhuisscenario’s: door verschuiven van studierichtingen over de verschillende locaties kunnen interessante interacties ontstaan tussen bepaalde domeinen.

Uit dit uitgebreid rekenmodel werd tenslotte een theoretische en praktische lokalenbehoefte gedistilleerd. Rekening houdend met bijkomende noden (sanitair, technische ruimten, circulatiezones, administratieve ruimtes, …) kan hieruit een oppervlaktebehoefte afgeleid worden.

Door de bestaande bruikbare oppervlakte te vergelijken met de oppervlaktebehoefte kwamen we tot de conclusie dat er een tekort was aan ca. 4.500 m² schooloppervlakte, daarbij inbegrepen twee bijkomende sportzalen voor de sportafdelingen.

Uit een eerste ruimtelijke verkenning van uitbreidingsmogelijkheden op de bestaande terreinen is gebleken dat de locatie aan het Rivierenhof de beste troeven heeft voor een uitbreiding. Bovendien grenst deze locatie aan het provinciaal recreatiedomein en kan sportinfrastructuur gedeeld worden met sportclubs uit de regio.

opdrachtgever
Provinciebestuur Antwerpen, departement logistiek, dienst werk en infrastructuur