bureau voor architectuur & planning, bv bvba

3 appartementsgebouwen langs een dreef

Behoeftestudie Stadhuissite, Roeselare

Plan van aanpak voor deze studie

Het bestaande stadhuis is gehuisvest in een beschermd monument en verschillende kantoorgebouwen. De ruimtelijke versnippering van de kantoorzones bemoeilijkt de werking. De versnippering van het bouwblok vraagt om een visie over de toekomst van het stadhuis en de stadsdiensten die er nu en in de toekomst gehuisvest zijn.

De opdracht omvat het bestuderen van de mogelijkheden van de bestaande gebouwen en een onderzoek naar het volledige bouwblok, alsook het opmaken van de projectdefinitie.

Onderzoek randvoorwaarden:

 • ruimtelijke context
 • bestaande situatie
 • bouwprogramma's
 • gewenste organisatiestructuur

 Opmaak projectdefinitie:

 • ruimtelijke visie op ontwikkeling stadhuissite
 • definitie stedenbouwkundige krijtlijnen gebouwen en omgeving
 • voorstudie van aanpassingsmogelijkheden
 • vervolledigen volumestudies vervangende nieuwbouw
 • beeldkwaliteitsplan i.f.v. verdere architecturale uitwerking
 • opmaken organigram
 • opmaken realisatieplanning i.f.v. beschikbare middelen en kansen
 • afbakening financiële grenzen
 • advies omtrent procedures voor de verdere aanpak

Draagvlakverwerving:

 • stapsgewijze bespreking van voorstellen met gebruikers
 • overleg met bestuur
 • overleg met lokale adviesorganen/gecoro, brandweer,...
 • bredere kennisgeving aan publieke opinie

opdrachtgever
Stad Roeselare

stadhuis Roeselare

stadhuis Roeselare stadhuis Roeselare