bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

UCLL - Campus Proximus, Haasrode

Aanstelling van een projectconsultant verbouwingswerken – inrichting voor het project Proximussite, Researchpark Haasrode

Deze opdracht omvat de projectbegeleiding bij de herbestemming van de voormalige hoofdzetel van Proximus op het researchpark haasrode tot onderwijscampus voor UCLL.

 

Programma:

Onderwijs

 

• opleidingen Toegepaste Informatica, Bedrijfsmanagement en Office Management

• graduaatsopleidingen en een deel van de taalopleidingen van Mobyus CVO

• tijdelijke huisvesting van de Internationale School Leuven

Administratie

• alle Leuvense algemene diensten van UCLL

 

1) De opstelling van bouwprogramma voor herbestemming + timing De nood aan ONDERWIJS lokalen door efficiënte bevraging van de verschillende afdelingen

• aantal studenten per opleiding, per semester of jaardeel: eventueel rekening houdend met  afwezigheid (stage, buitenlandse opleiding …)

• evolutie (prognose) van studentenaantallen

• aantal studenten per les en lesvorm

• inrichtingsniveau van de lokalen: data, labo …

• aantal beschikbare lesuren per dag, per week, per jaar …

• eventueel verdeeld in zones per opleiding

en de ondersteunende ruimtebehoefte;

• restaurant

• sanitair

• bibliotheek

• studielandschap

• ondersteunende diensten

• verblijfsruimte

• parkeer- en fietsinrichting

• veiligheid

• conciërgewoning

en andere

• Tijdelijke huisvesting van Internationale School Leuven

 

2) Inpassing van het programma in het bestaande gebouwen rekening houdend met de beschikbare ruimten en technische voorzieningen afgetoetst aan alle regelgeving die van kracht is.

• Bouwvoorschriften

• toegankelijkheid

• brandpreventie en evacuatie

• MER

• EPB

• …

 

3) Planning van de uit te voeren ingrepen:

Deze studies worden bijkomend onderbouwd met uitgebreide ramingen en uitstippeling van de mogelijkheden binnen timing en aanbestedingsprocedures in kader van wetgeving op overheidsopdrachten.

 

4) Opmaak uitvoeringsdossiers en bijstand van de bouwheer in aanbestedingsprocedures en tijdens uitvoering van:

Gebouw B: inrichten van een conciërgewoning

Gebouw B: verbouwing kantoren tot onderwijslokalen

Gebouw C: verbouwen van een gebouw met landschapskantoren tot onderwijslokalen

Gebouw D: inrichten van evacuatie infrastructuur ten gevolge grote toename gebruikersaantallen

Gebouw D: herinrichting landschapskantoren voor centrale administratie en studentenadministratie

Gebouw D: inrichten aula's, onderwijslokalen en een opnamestudio

Gebouw D: inrichten van een bibliotheek

 

5) Intense samenwerking met en terugkoppeling naar het bestuur tijdens het volledige traject van deze reconversie door tweewekelijkse uitgebreide terugkoppeling via algemene stuurgroepvergaderingen en overzichtelijke werkdocumentatie.

 

6) Aanvullende haalbaarheidsstudie Campus Comenius in kader van toekomstige bestemming. Dit is de enige campus van UC Leuven-Limburg die binnen de ring van Leuven ligt. Het station van Leuven is – letterlijk – vlak bij de deur. De campus huist momenteel de opleidingen Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs. Ook het postgraduaat Niet-confessionele zedenleer wordt hier aangeboden.

 

opdrachtgever
UC Leuven Limburg vzw

voltooiing
september 2016

projectleider
ir. Frank Meuwissen

contact
John Roosen, directeur facilitaire diensten en aankoop