bureau voor architectuur & planning, bv bvba

{title}

UCLL campus Proximus, Heverlee

herbestemming van de Proximus kantoorsite Haasrode tot onderwijscampus UCLL

omvang: 44.548 m² (excl. garages)

studie stabiliteit: Jo Deflander bvba - Greisch

studie technieken: VK Engineering nv

ontwerp: 2014

De opdracht omvatte:

-  adviesverlening en vooronderzoek gedurende de aankoop;

- opstelling van het bouwprogramma voor herbestemming + timing van de herbestemmingsoperatie; in het bouwprogramma werd de nood aan onderwijslokalen begroot na een efficiënte bevraging van de verschillende afdelingen;

- inpassing van het programma in de bestaande gebouwen rekening houdend met de beschikbare ruimten en technische voorzieningen en uiteraard afgetoetst aan alle van kracht zijnde regelgevingen;

- planning van de uit te voeren ingrepen: deze studies werden bijkomend onderbouwd met uitgebreide ramingen en uitstippeling van de mogelijkheden binnen de timing en de aanbestedingsprocedures in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten;

- intense samenwerking met en terugkoppeling naar het bestuur tijdens het volledige traject van de reconversie in tweewekelijkse stuurgroepen;

- aanvullende haalbaarheidsstudie Campus Comenius (Stationsomgeving Leuven) in het kader van een toekomstige bestemming.

 

 

- gebouw B: inrichten van een conciërgewoning

- gebouw B: verbouwing kantoren tot onderwijslokalen

- gebouw B: verbouwen van een gebouw met landschapskantoren tot   

  onderwijslokalen

- gebouw D: inrichten van evacuatie infrastructuur ten gevolge van de

  grote toename gebruikersaantallen

- gebouw D: herinrichting landschapskantoren voor centrale administratie

  en studentenadministratie

- gebouw D: inrichten van een bibliotheek

- gebouw D: inrichten aula's, onderwijslokalen en een opnamestudio

opdrachtgever
UCLL vzw

voltooiing
december 2015

projectleider
ir. Frank Meuwissen

contact
John Roosen, directeur facilitaire diensten